Algemene Voorwaarden Partyservice El Afrah Gouda

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86296272. El Afrah Gouda accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot El Afrah in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van El Afrah Gouda.

1.6. Identiteit van de ondernemer:

Partyservice El Afrah Gouda

Vestigingsadres: Gouda, Nederland

Telefoonnummer: 06 48 92 93 50

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

E-mailadres: info@el-afrah.nl

KvK-nummer: 86296272  

Btw-identificatienummer: 173688135B03

 1. Tarieven

2.1. Alle tarieven en prijzen opgenomen tarieven specifiek voor particulieren zijn inclusief BTW.

2.2. Personeel van El Afrah  kunnen voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij een bepaald tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Zij werken allen op een nulurencontract.

 1. Reiskostenvergoeding

3.1. In de arrangementstarieven voor opdrachten zijn de reiskosten in opgenomen. Neemt de klant alleen de decoratie af met personeel dan komen er reiskosten bij. Deze worden gebaseerd aan de hand van een kilometer vergoeding.

 1. Totstandkoming boeking

4.1.  Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van El Afrah aanvaardt, deze is 7 dagen geldig als de klant hier geen gehoor aangeeft vervalt het aanbod.

4.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van El Afrah alvorens een boeking te doen.

4.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes.

 1. Boekingen

5.1. Opdrachten worden uitsluitend geboekt via El Afrah. Personeel  behoort tot het team van El Afrah zei mogen niet direct worden benaderd door directe klanten en partners van El Afrah zonder El Afrah daar in te erkennen.

 1. Betaling: El Afrah kan voor de uitvoering van de opdracht een deel van de prijs

(tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.

6.1. Betaling dient te geschieden volgens omschrijving in het contract, bij het gesprek een aanbetaling, binnen 14 dagen na factuurdatum, dient er 50% van het totaal factuurbedrag overgemaakt te worden op bankrekening, dan dient de klant 25% van de restante betaling 2 weken voor de gelegenheid ook tevens op bankrekening over te maken, de restante betaling kan aan het einde v.d. avond worden voldaan, deze is 25%.

6.2. In geval van een gerechtelijke (incasso) procedure van El Afrah tegen opdrachtgever is naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitenrechtelijke kosten voor zover deze in de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het rapport voorwerk 2 terzijde.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle decoratie afgeleverde goederen blijven eigendom van El Afrah. El Afrah is niet verantwoordelijk voor de gehuurde locatie door de klant. Wij zijn ook niet de aanspreekpunt voor de schade die de gasten aanbrengen.

 1. Onderzoek, klachten en reclames

8.1. Klachten dienen op de avond zelf aangekaart te worden met de Gastvrouw of de eigenaren, met beiden 2 getuigen, als de klacht op de dag zelf niet verholpen kan worden dan dient er  schriftelijk en voldoende gemotiveerd bezwaar bij El Afrah te worden ingediend.

8.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens El Afrah, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijs, is de gehele betaling op de avond zelf voldaan zonder dat de klant bezwaar heeft getoond is er geen gegronde verklaring.

9.

9.1. El Afrah is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop El Afrah geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor El Afrah niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. El Afrah  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat El Afrah zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3. Indien El Afrah ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is El Afrah gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

10.1. In geval van overmacht waaronder ziekte van de cateraar zet El Afrah zonder dat overleg noodzakelijk is, een vervangende cateraar van gelijkwaardig niveau in. Indien El Afrah geen vervangende cateraar beschikbaar heeft, dan kan te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden. Indien de opdracht door de El Afrah wordt geannuleerd vanwege het niet beschikbaar hebben van een vervangende cateraar bij ziekte zullen alle vergoedingen gedaan door de opdrachtgever volledig worden gerestitueerd.

10.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. a) Bij annulering van 7 dagen na de boeking zijn de annuleringskosten 30% van de opdracht.
 2. c) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van het bruidsarrangement.
 3. d) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 75% van de kosten van de totale opdracht.
 4. e) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.
 1. Privacy klant, Privacy schending El Afrah Gouda

11.1 El Afrah speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

11.2 Wij beschermen je privacy op de volgende manieren:

 1. a) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
 2. b) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
 3. c) Gebruikt de klant foto’s, filmfragmenten, documenten van El Afrah of social media en/of een andere spreekbron zonder wederzijdse toestemming dan is El Afrah Gouda genoodzaakt jurdidisch stappen te ondernemen.
 1. Slotbepalingen

12.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en El Afrah bestaat is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen El Afrah en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. El Afrah is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Scroll naar boven